Публична покана по ЗОП

ОП - ПП №1/02.04.2015год. Обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: Организиране обучение на екипа, ангажиран в прилагането на стратегията за местно развитие и организиране на обучение на местни лидери, в подкрепа на Стратегията за местно развитие прилагана от МИГ Девня – Аксаково

Дата на публикуване в Профил на купувача 02.04.2015, 12:03
Дата на публикуване в ПОП 02-04-2015
Валидна до 16-04-2015
Номер в ПОП 9040432
Линк към преписката в ПОП Линк към преписката

Описание

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА Е ОРГАНИЗИРАНЕ ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА, АНГАЖИРАН В ПРИЛАГАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ, В ПОДКРЕПА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПРИЛАГАНА ОТ МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО, РАЗПРЕДЕЛЕНИ В СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕТДНЕВНО ПОСЕЩЕНИЕ С ЦЕЛ ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА ПЕРСОНАЛА И ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА МИГ В СТРАНА ЧЛЕНКА НА ЕС ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ НА ТЕМА "РАБОТА В МРЕЖИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И УВЕЛИЧАВАНЕ СТОЙНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ "МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО".

 
Контакти:
Тодор Зафиров - експерт СМР, тел.за контакт 0882100024 0519 47064

Разяснения

Протоколи

ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна информация

Легенда: ПОП - Портал за обществени поръчки