Публична покана по ЗОП

ОП - ПП №2/02.04.2015год. Обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: Популяризиране, информиране и публичност, в подкрепа на Стратегията за местно развитие, прилагана от МИГ Девня – Аксаково

Дата на публикуване в Профил на купувача 02.04.2015, 12:04
Дата на публикуване в ПОП 02-04-2015
Валидна до 16-04-2015
Номер в ПОП 9040433
Линк към преписката в ПОП Линк към преписката

Описание

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА Е ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ, ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ, В ПОДКРЕПА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ПРИЛАГАНА ОТ МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО, РАЗПРЕДЕЛЕНИ В СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ, ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ В ПОДКРЕПА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ПРИЛАГАНА ОТ „МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО” ПО МЯРКА 431-1 ДЕЙНОСТ 1: ОБНОВЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА „МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ НА БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК; ДЕЙНОСТ 2: ИЗРАБОТКА НА РЕКЛАМЕН 10 МИНУТЕН ФИЛМ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА МИГ И РЕАЛИЗИРАНИ ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ; ДЕЙНОСТ 3: ОТПЕЧАТВАНЕ НА ВИЗИТКИ ЗА ЕКИПА И УС НА „МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО“; ДЕЙНОСТ 4: ОТПЕЧАТВАНЕ НА КАРТОНЕНИ РЕКЛАМНИ ПАПКИ НА „МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ПЪЛНОЦВЕТЕН ПЕЧАТ; ДЕЙНОСТ 5: РЕАЛИЗИРАНЕ НА ТЕМАТИЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ РАДИОПРЕДАВАНИЯ; ДЕЙНОСТ 6: ИЗРАБОТВАНЕ, ПОДГОТОВКА, РЕДАКТИРАНЕ, ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ПЪЛНОЦВЕТЕН БЮЛЕТИН; ДЕЙНОСТ 7: ИЗРАБОТВАНЕ, ПОДГОТОВКА, РЕДАКТИРАНЕ, ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО ПЪЛНОЦВЕТНО СПИСАНИЕ; ДЕЙНОСТ 8: ИЗГОТВЯНЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОНЕН РЕПОРТАЖ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА „МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО“; ДЕЙНОСТ 9: ИЗРАБОТКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ (ЧАШИ, ЧАДЪРИ, ТЕНИСКИ, РЕКЛАМНИ ТОРБИЧКИ И ДР.); ДЕЙНОСТ 10: ПОДГОТОВКА И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ТЕМАТИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И ОБЯВИ В МЕСТНИ И РЕГИОНАЛНИ МЕДИИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА „МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО“; ДЕЙНОСТ 11: ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ НА МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА И МИГ – ЗА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА И ЗА НУЖДИТЕ НА ДРУГИ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗДАНИЯ; ДЕЙНОСТ 12: ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕ "ПРОИЗВЕДЕНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ „МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ - ТЕРИТОРИЯ НА ТРАДИЦИИ, КУЛТУРНО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДВУДНЕВНА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ: „МЛАДИТЕ И ЛИДЕР“ ЗА 40 УЧАСТНИКА ПО МЯРКА 421

 
Контакти:
 Тодор Зафиров - експерт СМР, тел.за контакт 0882100024,   0519 47064

Разяснения

Протоколи

ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна информация

Легенда: ПОП - Портал за обществени поръчки