Публична покана по ЗОП

Обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: Изграждане на преместваем обект: "Дом на виното"

Дата на публикуване в Профил на купувача 05.07.2023, 17:47
Дата на публикуване в ПОП 02-04-2015
Валидна до 16-04-2015
Номер в ПОП 9040433
Линк към преписката в ПОП Линк към преписката

Описание

Изграждане на преместваем обект: "Дом на виното", находящ се в УПИ V-86,87 "за музей и парк", кв. 5а по ПУП-ПР на кв. "Река Девня", гр. Девня, одобрен със Заповед №1002-99/24.02.2021г. на Кмета на Община Девня, идентичен на проектен ПИ 20482.304.491 по кадастралната карта на гр. Девня, одобрена със Заповед РД-18-85/17.09.2008г. на ИД на АГКК
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapp.eop.bg%2Ftoday%2F313617%3Ffbclid%3DIwAR1KagkEjZR3y2io8Obvpe32YRoed2PfE0kAev1rccapAa18SMIwhohisR8&h=AT071MMhypigTaEV3C_-91Pqc9bGZQBaE0RVawVCPSOq4Yn4ppuJ9TEd5rW199yQd0FIA9Dt8_IeBf6ZMrFV351SqJ03sO1gJPSuvC3zIlmr04Mfz2WrXa4mulW7GNFM0T_xzg

 
Контакти:
 Тодор Зафиров - експерт СМР, тел.за контакт 0882100024,   0519 47064

Разяснения

Протоколи

ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна информация

Легенда: ПОП - Портал за обществени поръчки