Пазарни консултации

1. Във връзка с предстоящо кандидатстване на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ с проектно предложение „Намери го! Местното вино“ по процедура за подбор на проектни предложения № BGRDNP001-19.355 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подбор на проекти за вътрешно териториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и в изпълнение на чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки, СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ провежда настоящата пазарна консултация за ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТТА НА РАЗХОДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ на "Преместваем обект: "Дом на виното", находящ се в УПИ V-86,87 "за музей и парк", кв. 5а по ПУП-ПР на кв. "Река Девня", гр. Девня, одобрен със Заповед №1002-99/24.02.2021г. на Кмета на Община Девня, идентичен на проектен ПИ 20482.304.491 по кадастралната карта на гр. Девня, одобрена със Заповед РД-18-85/17.09.2008г. на ИД на АГКК“.
СНЦ "МИГ Девня-Аксаково" , Ви кани да подадете оферти с индикативни стойности за изпълнение на дейностите. 

2. Във връзка с предстоящо кандидатстване на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ с проектно предложение „Намери го! Местното вино“ по процедура за подбор на проектни предложения № BGRDNP001-19.355 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подбор на проекти за вътрешно териториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и в изпълнение на чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки, СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ провежда настоящата пазарна консултация за ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТТА НА РАЗХОДА ЗА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ на "Преместваем обект: "Дом на виното", находящ се в УПИ V-86,87 "за музей и парк", кв. 5а по ПУП-ПР на кв. "Река Девня", гр. Девня, одобрен със Заповед №1002-99/24.02.2021г. на Кмета на Община Девня, идентичен на проектен ПИ 20482.304.491 по кадастралната карта на гр. Девня, одобрена със Заповед РД-18-85/17.09.2008г. на ИД на АГКК“.
СНЦ "МИГ Девня-Аксаково" , Ви кани да подадете оферти с индикативни стойности за изпълнение на дейностите.