Обща информация за възложителя

СНЦ ”Местна инициативна група Девня – Аксаково“
е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за извършване на общественополезна дейност по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с изискванията на Наредба № 23 от 18.12.2009 година на МЗХ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка  „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013.
СНЦ ”Местна инициативна група Девня – Аксаково“
е вписано в регистър на Окръжен съд Варна по фирмено дело № 64/2010 г. с решение № 298 от 09.06.2010 г.
СНЦ ”Местна инициативна група Девня – Аксаково“
е вписано в Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност  под номер 20100624013 на 24.06.2010.
СНЦ ”Местна инициативна група Девня – Аксаково“
e възложител по ЗОП на основание чл.5 ал.2 т.14 от ЗОП.
СНЦ ”Местна инициативна група Девня – Аксаково“
е със седалище и адрес на управление: 9154, гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ №58б, община Аксаково, област Варна, Република България, ЕИК 175893552.
 
За контакти :
Тодор Зафиров – Изпълнителен директор
тел. 0882 100024; 0886 910924;
Женя Георгиева – Счетоводител
тел. 0899 993643;
 
E-mail: mig_da@abv.bg
 
Интернет адрес: www.migda.org
 
Адрес на офиса:
9154, гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ №58б, ет.7, стая №8, община Аксаково, област Варна, Република България